Regulamin

1

Postanowienia ogólne

 • Regulamin określa warunki i zasady sprzedaży przez F.H.U. Ekohellux Maria Hain z siedzibą w ul. Tartaczna 12 A, 46-233 Baków. Numer NIP: 751-166-80-85, prowadzącą sprzedaż toreb papierowych oraz gadżetów reklamowych za pośrednictwem Internetu – poprzez witrynę znajdującą się pod adresem: www.ekohellux.pl
 • Sprzedaż odbywa się za pośrednictwem Internetu w formie umowy zawieranej na odległość, pomiędzy składającym zamówienie, zwanym dalej Klientem, a sprzedającym, zwanym dalej EkoHellux.
 • Kupującym może być każda osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, posiadająca konto poczty elektronicznej oraz posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.
 • Każda osoba składająca zamówienie (zwana dalej Klientem) w sklepie internetowym sklep.ekohellux.pl jest zobowiązana zapoznać się z regulaminem. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia Klienta z zawartych w nich zasad.
 • Podczas dokonywania zakupów w sklepie internetowym Klient potwierdza fakt zapoznania się z niniejszym regulaminem i potwierdza, że akceptuje go w obowiązującej formie.

2

Dane klienta

 • Podanie danych osobowych w formularzu rejestracyjnym niezbędne jest do przeprowadzenia transakcji zakupu. W interesie Klienta leży podanie prawidłowych danych umożliwiających kontakt i dostarczenie zamówionego towaru – EkoHellux nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje wynikające z błędnego podania danych.
 • EkoHellux zastrzega sobie prawo odstąpienia od realizacji zamówienia, w wypadku gdy dane podane przez Klienta podczas rejestracji, będą niezupełne (brak imienia, nazwiska, adresu, nr telefonu bądź adresu mailowego), lub gdy dane podane przez Klienta są błędne lub nieprawdziwe.

3

Polityka ochrony prywatności

 • Podanie przez klienta danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich brak uniemożliwia dokonanie zakupów. Dokonując zakupu Klient wyraża zgodę na wykorzystywanie danych osobowych Klienta w celu i w zakresie potrzebnym dla wykonania przez sprzedawcę zamówienia (tj. dla dostarczenia Klientowi przesyłki i dokonania rozliczeń).

4

Przedmiot działalności

 • Przedmiotem działalności sklepu internetowego EkoHellux jest sprzedaż toreb papierowych oraz gadżetów reklamowych za pośrednictwem Internetu.

5

Zakupy

 • Zamówienie w Sklepie internetowym składa się za pomocą formularza dostępnego na witrynie www.ekohellux.pl
 • Dodanie produktu do „koszyka”, oraz naciśnięcie przycisku potwierdzam oznacza złożenie zamówienia (oferty kupna).
 • Umowę uważa się za zawartą, jeśli w ciągu 24 godzin roboczych od złożenia zamówienia, pracownik Sklepu internetowego potwierdzi dostępność produktu do sprzedaży, a tym samym poinformuje o przyjęciu zamówienia do realizacji.
 • Zapłata za torby ekologiczne uiszczana jest na podany rachunek bankowy EkoHellux. Wpłata powinna być dokonana w ciągu 3 dni roboczych od dnia potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji. Zapłata ceny jest warunkiem koniecznym dla powstania skutku rozporządzającego zawartej umowy sprzedaży.
 • Pracownik EkoHellux informuje o zmianach w zamówieniu. Informacje te wysyłane są na podany przez Klienta adres e-mail lub numer telefonu.

6

Ceny

 • Wszystkie ceny podane na stronach sklepu internetowego są podawane w polskich złotych (PLN) i są cenami netto + ustawowy podatek VAT.
 • Podane ceny wyrobów nie zawierają kosztu dostawy.

7

Dostawa

 • Dostawa realizowana jest na obszarze Polski i następuje za pomocą firmy kurierskiej, zgodnie z obowiązującym cennikiem.
 • Koszty dostawy nie są zawarte w cenie produktu. Koszty dostawy pokrywa Klient.
 • EkoHellux nie ponosi odpowiedzialności za skutki zdarzeń losowych, na które nie miał wpływu, a które uniemożliwiły lub utrudniły wykonanie umowy (pożar, powódź, strajk itd.
 • Termin realizacji złożonych zamówień to 72 godzin w przypadku toreb bez nadruku, w przypadku toreb z nadrukiem, w zależności od rodzaju torebki, termin realizacji to 7-28 dni roboczych od daty zaksięgowania pieniędzy na koncie EkoHellux.

8

Zwroty

Zgodnie z Ustawą z 2 marca 2000 roku "O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny" i jej późniejszymi zmianami, klient może zrezygnować z towaru kupionego w naszym sklepie bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki. Jest to możliwe tylko wówczas, gdy towar nie był używany ani nie został w żaden sposób zniszczony. Dodatkowe uwagi:

 • Towar musi być zwracany w oryginalnym, niezniszczonym opakowaniu.
 • Zwracany towar należy odesłać, na koszt nadawcy, razem z otrzymaną wraz z nim fakturą z dopiskiem „zwrot sklep internetowy”.
 • Koszt odesłania towaru nie podlega zwrotowi.
 • Należy poinformować Sklep o chęci zwrotu towaru drogą mailową: biuro@ekohellux.pl
 • Sklep gwarantuje zwrot kwoty równej cenie towaru.
 • Pieniądze zostaną zwrócone przelewem bankowym na konto wskazane przez klienta po odesłaniu podpisanej faktury korygującej w terminie 14 dni roboczych po jej otrzymaniu

9

Reklamacje

 • W przypadku uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu klient proszony jest o sporządzenie pisemnego protokołu uszkodzenia/rozbieżności zawartości przesyłki, napisanego w momencie odbioru towaru w obecności pracownika firmy kurierskiej i potwierdzonego przez niego (kurier ma obowiązek sporządzić protokół uszkodzenia). Dodatkowo klient powinien poinformować Sklep o zaistniałej sytuacji drogą mailową na adres: biuro@ekohellux.pl
 • Nie przyjmujemy przesyłek odsyłanych za pobraniem.
 • Do odsyłanego towaru należy dołączyć fakturę oraz opis reklamowanej cechy produktu. Wszelkie reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni roboczych od ich wpłynięcia.
 • Towar uszkodzony zostanie wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania zapasów), Sklep zwróci nabywcy równowartość ceny produktu lub zaoferuje mu inne, dostępne w magazynie towary do wyboru.
 • W przypadku dodatkowych reklamacji należy skontaktować się z pracownikiem sklepu np. poprzez e-mail: biuro@ekohellux.pl. Konieczne jest wówczas wysłanie formularza reklamacji do firmy i okazanie dowodu zakupu
 • W przypadku gdy reklamacja okaże się bezpodstawna i zostanie odrzucona, towar zostanie odesłany na koszt Klienta

10

Zakończenie

W sprawach nieregulowanych przez niniejszy regulamin stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.